Skip to main content

Kolarin jätevedenpuhdistamon rakentaminen alkaa 2022

Taustaa

Kolarin uusi jätevedenpuhdistamo sai ympäristöluvan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta 20.3.2020. Puhdistamon rakentaminen aloitettiin kesällä 2022. Uudella jätevedenpuhdistamolla tullaan käsittelemään Kolarin kirkonkylän viemäriverkoston alueella muodostuvat jätevedet. Nykyinen puhdistamo on ollut käytössä 1970- luvulta alkaen. Uusi jätevedenpuhdistamo on käyttöönotettavissa 1.10.2023 mennessä. Nykyisen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminta lopetetaan uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönoton jälkeen ja toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan voimassa olevan ympäristölupapäätöksen mukaisesti. Uudella jätevedenpuhdistamolla käsitellään Kolarin kirkonkylän taajaman rakennuskaava-alueen noin 1 300 asukkaan jätevedet. Liittymisprosentti viemäriin Kolarin kirkonkylässä on lähes 100 %.

Prosessi

Kolarin uuden jätevedenpuhdistamon prosessiksi on valittu kantoaineprosessi. Flotaatioselkeytyksellä varustettu kantoaineilmastuslaitos koostuu välppäyksestä, viirasuodattimesta, kaksilinjaisista kantoaineilmastusaltaista sekä flotaatioselkeytysaltaista.

Mihin uudella jätevedenpuhdistamolla pyritään?

Ensisijainen pyrkimys on biologisen hapenkulutuksen vähentäminen. Jätevesien orgaaniset aineet kuluttavat happea, mikä aiheuttaa laskuvesistössä happikatoa. Happea kuluttavat orgaaniset ainesosat ovat jätevedessä jakaantuneet kiintoaineeseen sitoutuneeseen ja liukoisessa muodossa olevaan kuormitukseen, jotka tavanomaisessa asumisjätevedessä ovat karkeasti yhtä suuret. Tavanomainen arvo tulevassa jätevedessä on noin 250 mgBOD7/litra (BOD7 on suure joka mittaa veden kykyä kuluttaa happea 7 vuorokauden laboratoriotestissä).  Kolarin uuden puhdistamon tapauksessa lähtevän veden arvo saa olla korkeintaan 12 mgBOD7/l jonka lisäksi reduktion on oltava > 92%. Kiintoaineeseen sitoutunut orgaaninen kuorma poistetaan mekaanisen esikäsittelyn (porrasvälppä) sekä painovoimaisen laskeuttamisen (etuselkeyttämö) avulla. Liukoisessa muodossa oleva BOD poistetaan laitoksen biologisessa vaiheessa (bioroottorit), jossa mikrobikasvusto muuttaa sen solumassamuotoon. Lisäksi tavoitellaan fosfori kuormituksen vähentämistä. Jäteveden sisältämä fosfori on ravinne joka aiheuttaa luonnossa rehevöitymistä. Fosfori poistetaan jätevedestä etupäässä kemiallisen saostuksen avulla (jäteveteen lisätään alumiini pohjaista kemikaalia jonka avulla fosforia sisältävät kiintoainepartikkelit saatetaan laskeutettavaan muotoon). Laskeutus tapahtuu jälkiselkeytyksessä. Fosforin poistovaade uudella yhteispuhdistamolla puhdistamolla on > 92%.

Asemakaava

Uuden jätevedenpuhdistamon alueella on voimassa Kolarin kirkonkylän asemakaava, jossa jätevedenpuhdistamo tulee sijoittumaan ET-alueelle. Kaava on vahvistettu 27.2.2018 (Kolarin kunnanvaltuusto). Seuraavassa kuvassa on esitetty asemakaavakartassa nykyisen jätevedenpuhdistamon sijainti sinisellä pisteellä ja uuden jätevedenpuhdistamon sijainti punaisella pisteellä.

Rakennusaikaisia kuvia työmaalta

Jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee, kuvat marraskuulta 2022. Jätevedenpuhdistamon rakentamisen pohjatyöt, kuvat kesä ja syksy 2022.