Skip to main content

Liittymismaksut Tunturi-Lapin Vesi Oy:n verkostoon

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia   LIITTYMISMAKSU
 €/rak.oik.m2
 Vesi Jätevesi  YHTEENSÄ
Omakoti-/paritalo 12,00 18,00  30,00
Asuinrivitalo/-kerrostalo 12,00 18,00 30,00
Asuinliikerakennus 12,00 18,00 30,00
Liikerakennus 12,00 18,00 30,00
Julkinen rakennus 12,00 18,00 30,00
Liikuntahallit 7,00 13,00 20,00
Teollisuushallit 7,00 13,00 20,00
Maatalousrakennus  12,00 18,00 30,00
Muu 12,00 18,00 30,00
Lomamökki/paritalo 15,00 25,00 40,00
Lomarivitalo 15,00 25,00 40,00
Lomakerrostalo 12,00 18,00 30,00

Liittymismaksun lisäksi peritään kaikista uusista rakennettavista liittymistä esivalmistelumaksu 1612€ (sis alv 24%)
Hinnat voimassa 1.1.2021 lähtien

Liittymishakemus

Liittyjä jättää laitokselle hakemuksen sähköisesti

Tai voit toimittaa liitteet joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@tunturilapinvesi.fi tai postiosoitteeseemme. Paperisen liittymishakemuksen voi tilata puhelimitse 0400 315 761 ma-to 9.-15.00 ja pe 9.-13.00 välisenä aikana.

Liittymissopimuksen liitteinä liittyjä toimittaa rakennuslupahakemuksen 1. sivun sekä liittymää koskevan asemapiirroksen. Lisäksi toteutettavasta kellarikerroksesta on toimitettava piirrustukset joista selviää kellarikerroksen käyttötarkoitus ja liitospaikka verkostoon. 
Mikäli sopimus koskee ravintola-, hotelli-, korjaamo tai muuta liikekiinteistöä, tulee liittyjän toimittaa asianmukaiset suunnitelmat öljyn-, rasvan- tai hiekanerotin laitteista. 

Kaikkien vakituisten asuntojen liittymismaksut peritään 1.3.2016 alkaen toteutuneiden ka-m2 mukaan. Vakituisten asuntojen lisäliittymiä varten asiakas tekee uuden liittymishakemuksen, kun lisärakentaminen ylittää 10 % jo rakennetusta kerrosalasta. Rakennuslupia tarkistetaan vuosittain ja lisäliittymiä voidaan periä myös ilman asiakkaan tekemää lisäliittymishakemusta.

Loma-asuntojen liittymismaksut peritään min. kaavassa määrätyn ka-m2 mukaan. Tapauksissa joissa rakennusluvassa rakennettava kokonaisala ylittää kaavassa määrätyn alan, peritään liittymismaksut kokonaiskerrosalan mukaan, mm. silloin kun vapaa-ajanasuntoon rakennetaan kellarikerros joka liitetään vesi- ja viemäriverkkoon.

Vanhojen sopimusten liittymismaksuja ja toteutuneita rakennusaloja tarkistetaan vuosittain, ja lisäliittymismaksuja voidaan periä myös ilman asiakkaan lisäliittymishakemusta rakennuslupien perusteella. Lisäliittymiä voidaan periä takautuvasti.

Minimissään liittymät peritään 80m2 mukaan.

Liittymismaksu runkolinjaan

Liittymismaksuilla katetaan vesi- ja viemäriverkoston runkolinjojen rakentamista. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia: Ylläksen toiminta-alueella 1.4.2004 lähtien ja Kolarin/Sieppijärven toiminta-alueilla 1.10.2014 lähtien.

Liittyjä siirtää liittymismaksulla saamansa kiinteistön edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. Kts. Kiinteistön myynti.

Liittymien purkaminen on mahdollista vain, jos kiinteistölle on myönnetty vapautus liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11§:n perusteella. 
Liittymismaksu palautetaan, kun laitoksen palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi, rakennuksen poistuessa käytöstä ja kun liittymissopimus irtisanotaan. Liittyjä vastaa liittymää koskevista purkukustannuksista, ja liittymismaksu palautetaan sen suuruisena kuin se on aikanaan maksettu. Vaihtoehtoisesti laitos purkaa liittymät ja veloittaa purkamisesta aiheutuneet kustannukset joko pidättämällä kulut liittymismaksuista tai suoraan asiakkaalta. Laitos voi kieltäytyä purkutyöstä, mikäli se epäilee asiakkaan maksukykyä, ja liittymismaksut eivät kata arvioidun purkutyön kustannuksia.

Esivalmistelumaksu

Esivalmistelumaksulla katetaan työt ja tarvikkeet, joita tarvitaan kiinteistön liittämiseen vesi- ja viemäriverkostoon *liitoskohdassa. Esivalmistelumaksu sisältää toimistokulut ja liittymissopimuksen paperityöt, sekä liitoskohdassa tehtävät liitostyöt mm. kaivutyön, paineenalaiset asennustyöt, talosulkuventtiilin, liitoskaivon, sekä rakennusaikaisen veden, vesimittarin ja kulmasulun. Esivalmistelumaksuun lisätään aina sen hetkinen arvonlisävero.

Liitoskohta

Liitoskohta sijaitsee laitoksen määräämässä runkokaivossa, joka lähtötietoineen määrätään sopimuksen tekohetkellä. Liitoskaivolta tontille tulevan vesihuollon rakentaa liittyjä kustannuksellaan. Liitoskaivon etäisyydelle kiinteistöistä ei ole määrätty minimietäisyyttä. Sopimuksen liitteenä toimitetaan kartta johon on merkitty laitoksen vesi- ja viemärilinja, lähin kaivo sekä kaivon numero johon liitos rakennetaan. 

Laitos vastaa tukkeumien ja jäätymisten aukaisusta runkoverkossaan. Liittyjän vastuu tukkeumista ja jäätymisistä alkaa runkoverkosta tehdyn liitoksen jälkeen, liittyjän kiinteistölle mentäessä. Rajana on liittymäkaivo viemäriverkon osalta ja talosulkuventtiili vesiliittymän osalta.

Liittymän rakentaminen

Liittymä rakennetaan pääsääntöisesti lähtemään siitä runkokaivosta, joka on lähimpänä liittyjän tonttia, ja josta liittymän toimivuus on teknisesti mahdollista. Laitos ei vastaa kiinteistökohtaisten pumppaamoiden rakennuskustannuksista tai huollosta silloin, kun kiinteistöä ei voida liittää tontin korkeuseroista johtuen viettoviemäriin ilman kiinteistökohtaistapumppaamoa. 

Kiinteistön myynti ja uusi maksaja

Kiinteistön myynnistä tai luovutuksesta on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus. Asiakas toimittaa laitokselle kauppakirjankopion, josta selviää myyjä, ostaja, siirtyvät liittymät sekä milloin hallintaoikeus siirtyy. Mikäli hallintaoikeudesta ei suoraan anneta tarkkaa päivämäärää kauppakirjassa, on siitä syytä ilmoittaa erikseen. Kiinteistön vesimittari tulee lukea hallintaoikeuden siirtymisen päiväykseltä ja lukema ilmoitettava laitokselle. Myös myyjän muuttunut laskutusosoite on ilmoitettava. Emme ota vastuuta laskutuksen oikeellisuudesta osoite ja laskutustietojen osalta, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu suoraan laitokselle ajallaan, kahden viikon kuluessa kaupoista. Tämä koskee myös mahdollisia huomautusmaksuja ja viivästyskorkoja.

Laitos toimittaa uudelle asiakkaalle siirtosopimuksen, jonka asiakas allekirjoittaa ja toimittaa laitokselle. Laitos toimittaa asiakkaalle vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot sekä ajantasaisen hinnaston.

Vesimittari

Liittyjä on velvollinen tilaamaan kiinteistölleen vesimittarin rakennuksen valmistuessa, mittari toimitetaan laitoksen puolesta tontille, toimitusaika on 7 vrk. Asennustyön hoitaa liittyjän palkkaama putkiasentaja. Asiakas on velvollinen seuraamaan kiinteistölle asennetun vesimittarin toimintaa ja vedenkulutusta säännöllisesti mahdollisen mittaririkon tai vesivuotojen varalta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle huomattuaan vesimittarin toiminnassa olevan vikaa.

Runkosulku

Ainoastaan laitoksen edustaja saa avata ja sulkea laitoksen verkostossa sijaitsevia runkosulkuja. Asiakkaan tulee tilata kiinteistöänsä koskevan runkosulun avaus- ja sulku, toimitusaika on 7vrk. Kiireelliset sulkutilanteet tarkastellaan erikseen. Virka-ajan ulkopuolella tehtävät työt laskutetaan hinnaston mukaisesti. Maksamattomista laskuista johtuva sulku- ja avaus on määritelty erikseen yleisissä toimitusehdoissa. 

Perus- ja kulutusmaksut

Perusmaksuja aletaan periä siitä päivästä lähtien, kun vesimittari on toimitettu asiakkaalle. Veden- ja jätevedenperusmaksuja voidaan periä takautuvasti. Mikäli laitokselle selviää että, kiinteistölle ei ole tilattu vesimittaria, mutta kiinteistö on asuin käytössä, peritään käyttöperusteinen kulutus arviolla. Arvio kulutuksesta suoritetaan laitoksen toimesta. 

Osoitteenmuutokset

Asiakkaan on huolehdittava että, muuttuneet laskutusosoitetiedot ilmoitetaan laitokselle. Emme ota vastuuta laskutuksen oikeellisuudesta osoite ja laskutustietojen osalta, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu ajallaan. Koskee myös mahdollisia huomautusmaksuja ja viivästyskorkoja. Liittymän irtisanominen on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen poismuuttoa.

Kiinteistön vuokraus ja laskutuksen siirto

Mikäli asiakas haluaa siirtää laskutuksen vuokralaisensa nimiin, on asiakkaan annettava laitokselle kirjallinen suostumus käyttösopimuksen solmimiseksi vuokralaisen kanssa. Suostumuksen saatuaan laitos tekee vuokralaisen kanssa kirjallisen käyttösopimuksen, jolla laskutus siirretään vuokrauksen ajaksi vuokralaiselle. Vuokrauksen päättyessä on käyttösopimus irtisanottava vähintään kaksi viikkoa ennen pois muuttoa. Vuokralainen ilmoittaa muuttuvan laskutusosoitteen ilmoituksen yhteydessä. Pois muuttaessaan vuokralainen/vuokranantaja lukee vesimittarin ja ilmoittaa lukeman laitokselle.

Kiinteistökohtaiset pumppaamot

Mikäli liitettävä rakennus on runkolinjaan nähden alavalla maastolla, voidaan kiinteistölle joutua asentamaan kiinteistökohtainen pienpumppaamo. Pienpumppaamon kaikista kustannuksista vastaa liittyjä, niin hankinta, asennus, huolto että hälytystöiden osalta. Suosittelemme asiakasta ostamaan huolto- ja hälytyspalvelun kolmannelta osapuolelta, esim. kiinteistöhuolintaa myyviltä yrityksiltä. Laitos ei tarjoa asiakkailleen pienpumppaamoiden huolinta palveluita.

Näiden ohjeistusten lisäksi kehotamme asiakasta tutustumaan Vesihuoltolaitoksen yleisiin toimitusehtoihin.