Skip to main content

TIEDOTE HUHTIKUU 2023

Hyvä Asiakkaamme, Tunturi-Lapin Vesi Oy yleiset toimitusehdot on päivitetty edellisen kerran 1.1.2018. Toiminnan kehittyessä olemme täsmentäneet ehtojamme mm. veden mittauksen ja luennan osalta ottaessamme käyttöön etäluettavat vesimittarit. Ohessa toimitusehtojemme kohdat 5.5 ja 8.5 muutoksineen. Muilta osin ehdot vastaavat 1.1.2018 voimaantulleita ehtoja.

MUUTOKSET YLEISIIN TOIMITUSEHTOIHIMME 1.7.2023 ALKAEN

5.5. Luenta Laitos lukee vesimittarit tarpeen mukaan. Asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu määräajassa tai luennasta ole erikseen toisin sovittu laitoksen kanssa, laitoksella on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella tai periä palvelumaksuhinnaston mukainen kohtuullinen korvaus suorittamastaan luennasta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vesilaitokselle vedenkulutusta koskevia tietoja ja sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat vedentoimitukseen sekä ilmoittamaan tai sallimaan vesilaitoksen ilmoittaa erilliselle vesi- ja viemärilaitokselle liittyjän vedenkulutuksen määrän. Laitoksella on oikeus järjestää vesimittareiden etäluenta. Luennan järjestämiseksi laitoksella on oikeus asentaa ja käyttää kiinteistöön asennettuja, luentaan tarvittavia laitteistoja. Laitoksella on oikeus seurata, tallentaa ja käyttää asiakkaan kiinteistöltä etäluettua mittaustietoa laskutuksen lisäksi vesihuoltoverkoston hallinnassa esimerkiksi verkostovuotojen etsinnässä ja verkoston tilan määrityksessä. Laitos ottaa lukematietojen käsittelyssä huomioon tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat lainsäädännön vaatimukset. Mikäli etäluentaa ei pystytä muuten kuin tilapäisesti toteuttamaan ylivoimaisen esteen ja tai muun laitoksesta riippumattoman syyn vuoksi on laitoksella oikeus luopua etäluennasta. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että tiedonsiirtoon tarvittavaa verkkoa ei ole saatavilla tai käyttöpaikan sijainti tai käyttöpaikan rakenteet estävät mittarin lähetyksen. Laitos ilmoittaa etäluennan estymisestä asiakkaalle ja mittarin lukemista jatketaan manuaalisesti, jolloin asiakas ilmoittaa lukematiedon laitoksen ilmoittamina aikoina, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

8.5 Laitoksen velvollisuudet

Laitos suorittaa tonttijohtojen liitostyön laitoksen johtoihin. Laitos vastaa suorittamistaan töistä kulloinkin voimassa olevien rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Jos laitos toteaa, että asiakkaan vedenkulutus on niin suuri, että on syytä epäillä vuotoa kiinteistön kvv -laitteistossa, laitos saattaa asian asiakkaan tietoon. Laitoksella ei kuitenkaan ole velvollisuutta seurata kiinteistön vedenkulutusta tai etäluettavilta mittareilta tulevia hälytyksiä, ellei palvelusta ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu

MUUTOKSET HINNASTOON 1.7.2023 ALKAEN

Liittymismaksut ja esivalmistelumaksut nousevat noin 15 %

Liittymismaksut ja esivalmistelumaksu nousevat keskimäärin noin 15 %. Korotus ei koske liittymismaksujen osalta lomamökki/parimökki kohteita eikä lomarivitalokohteita. Liittymismaksuja on tarkistettu edellisen kerran 1.3.2016. Yleisen kustannustason noustua sekä tulevaisuuden verkostoinvestointien kohdentuessa yhä enemmän vakituiseen sekä liikerakentamiseen, on tämä huomioitu myös korotuksia määritellessä. Palveluhintoja on myös hieman tarkistettu ja täsmennetty. Päivitetty hinnastoon voitte tutustua täältä

MUUTA TIEDOTETTAVAA

Vuokralaisten käyttösopimukset
Tunturi-Lapin Vesi Oy ei tee vuokralaisen kanssa vedenkäyttösopimusta vaan vedenkäyttösopimus tehdään ainoastaan kiinteistön tai huoneiston omistajan/haltijan kanssa. Muutoshetkellä voimassa olevat sopimukset jatkuvat normaalisti sopimuskauden loppuun. Muistutamme, että kiinteistön tai huoneiston omistaja/haltija on velvollinen ilmoittamaan laitokselle sopimusmuutoksista viimeistään 2 viikkoa ennen muutoksia.
Yhteistyö Intrum perinnän kanssa
Olemme kevään 2023 aikana ottaneet käyttöön Intrumin muistutuspalvelut saatavien hallintaan liittyen. Yhteistyö Intrumin kanssa koskee vesihuoltopalveluidemme saatavia, korkoja ja muistutukseen ja perintään liittyviä kuluja. Tunturi-Lapin Vesi Oy lähettää 1. muistutuksen ja mikäli suoritusta ei saada, jatkuu perintä Intrumin toimesta.
Posti- ja käyntiosoitteemme on muuttunut
Muutimme uusiin toimitiloihin elokuussa 2022. Samalla myös posti- ja käyntiosoitteemme on muuttunut. Uusi osoitteemme on Tunturi-Lapin Vesi Oy, Martinpisto 1, 95970 ÄKÄSLOMPOLO Lisätietoja tiedotteeseen antaa tarvittaessa toimitusjohtaja Mikael Mannersuo Puh. 040 5562134 tai sähköpostilla mikael.mannersuo@tunturilapinvesi.fi
TLV Oy yleisten toimitusehtojen 4.3 mukaan maksujen muutoksista ja muutosten perusteista sekä taksarakenteen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle vähintään kuukautta (1 kk) ennen muutosten voimaantuloa. Ilmoitus on tehtävä selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla ja se voidaan esim. lähettää laskun yhteydessä erillisenä tiedotteen asiakkaan laskutusosoitteeseen. Jos asiakkaan laskut lähetetään verkkopankkiin, laitos lähettää lisäksi ilmoituksen kiinteistön postiosoitteeseen.